Hot Deals

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА КАМПАНИЯ „ПЛАТИ СЪС SETTLE, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА“,

ПРОВЕЖДАНА В ПЕРИОДА 15.11.2021 Г. – 31.12.2021 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА.

1.1. Организатор на Кампанията „ПЛАТИ СЪС SETTLE, ВЗЕМИ ОТСТЪПКА” е "Ауто-Карт Рейсинг" ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 203999843, със седалище и адрес на управление: София, жк. Овча купел 1, бл. 418, вх. Й, ет. 5, ап. 266 [1] („Организатор“). Организаторът е собственик на онлайн магазин store.auto-kart.com.

1.2. Настоящите Общи условия ще бъдат публикувани и достъпни за целия период на Кампанията в интернет страницата на  Организатора store.auto-kart.com.

1.3. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители в интернет страницата store.auto-kart.com.

1.4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в интернет страницата си store.auto-kart.com, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора

 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 15.11.2021 г. до 31.12.2021 г., вкл..

2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България чрез интернет магазина на Организатора store.auto-kart.com.

 

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Всеки потребител, направил покупка в интернет страницата на Организатора store.auto-kart.com  в периода на Кампанията и платил с приложението SETTLE, получава отстъпка в размер на 10% (десет процента) от своята покупка.

 

4. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

4.1. В Кампанията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са изпълнили настоящите Общи условия.

4.2. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

 

5. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Организаторът не носи никаква отговорност и не дължи каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от отстъпката си при условията, описани в настоящите Общи условия, ако това не е по вина на Организатора.

5.2.  С извършването на покупка в онлайн магазина на Организатора и плащане чрез приложението SETTLE в промоционалния период, участникът (потребителят) се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.