ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт store.auto-kart.com

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА STORE.AUTO-KART.COM И ПРЕДОСТАВEНИТЕ В НЕГО УСЛУГИ. ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА СЪГЛАСИЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МОЛЯ ПРЕУСТАНОВЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И УСЛУГИТЕ.

I. Дефиниции

Общи условия (“ОУ”) – условията, уреждащи отношенията между Потребителите на Уебсайта, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта с URL store.auto-kart.com, разглеждането и използването на предоставяните в него Услуги.

Администратор (“Ние”) – търговско дружество АУТО-КАРТ Рейсинг ЕООД, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК: 203999843, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Овча купел 1, бл. 418, вх. Й, ет. 5, ап. 266, п.к. 1632, имейл адрес: [email protected], което администрира и поддържа Уебсайта.

Услуги - всички услуги, ресурси и функционалности предоставени от Администратора във връзка с функционирането на Уебсайта

Потребител (“Вие”) – физическо или юридическо лице, което осъществява достъп до Уебсайта

Уебсайт (“е-Магазин”) - обособено пространство в интернет с уеб адрес store.auto-kart.com

Стоки - продукти и други артикули, които са предмет на предлагане, търсене и продажби в Уебсайта

II. Валидност и действие

1. Тези ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Администратора. Използването на Уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Общи условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези ОУ, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Администратора в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

2. Настоящите ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Администратора.

3. Администраторът си запазва правото да променя настоящите ОУ. Администраторът уведомява Потребителите за всяко изменение чрез публикуване на съобщение или нотификация на видно място в Уебсайта. Всяко използване на Уебсайта по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на Общите условия. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва Уебсайта по какъвто и да е начин.

4. Администраторът не дава гаранции за пълнотата или точността на информацията, за технически или други пропуски или грешки в Уебсайта.

III. Защита на лични данни

5. С достъпа до Уебсайта, Потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от настоящите Общи условия и е достъпна ТУК

6. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

IV. Услуги

7Характеристика на Услугите

7.1 Услугите, предоставяни на Потребителите в Уебсайта имат следния предмет: продажбаизработка и доставка на Стоки в интернет чрез платформа за онлайн поръчки с уеб адрес (URL) store.auto-kart.com

7.2 Стоките, предлагани в е-Магазина са следните неизчерпателно изброени: дрехи, обувки, аксесоари за йога и кунг-фу практики, спортни и други потребителски стоки. Продуктите са разделени на категории, с цел по-лесното им откриване, като има и вградена търсачка. В описанието на всяка Стока е дадена информация за цената и материята на продукта, размер и други основни характеристики. Администраторът си запазва правото по свое усмотрение да разширява каталога от предлагани Стоки или да преустановява продажбата на определени Стоки.

7.3 Администраторът предоставя, а Потребителите използват Услугите такива, „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в е-Магазина. Услугите и ресурсите на Уебсайта се използват по желание на Потребителите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка Стока и Услуга и за съответствието им с неговите очаквания по отношение вида, функционалностите и тяхното основното предназначение.

8. Поръчка. Сключване на договор за дистанционна продажба.

8.1 За да направи поръчка, Потребителят трябва да следва процедурата за извършване на онлайн покупка в Уебсайта с клик върху бутона „Купи” до изображението на избраната стока, следвайки указанията в е-Магазина за завършване на поръчка.

8.2 Преди да заяви поръчка, Потребителят има възможност да прегледа съдържанието на количката с избраните Стоки за покупка и да направи промени във вида или броя на стоките или да се откаже от поръчката.

8.3 С потвърждаването на избраните в кошницата стоки и начина на плащанечрез бутона ”Потвърждавам поръчката” и след получаването на потвърждение от Администратора,поръчката се счита завършена и Договорът за покупко-продажба от разстояние влиза в сила.

8.4 Всички поръчки на Стоки зависят от тяхната наличност и възможност за изработка. В това отношение, ако възникнат трудности по отношение на доставката на Стоки или такива вече не са налични, Администраторът си запазва правото да предостави информация за заместващи Стоки със същото или по-високо качество и стойност, които могат да бъдат поръчани. Ако Потребителят не желае заместващи Стоки, Администраторът ще възстанови заплатената сума за нереализираната поръчка.

9. Цени. Плащане

9.1 Цените на предлаганите Стоки са в български левoве, с включени в тях всички данъци и такси, като АУТО-КАРТ Рейсинг ЕООД си запазва правото, без предварително уведомление да ги променя по свое усмотрение.

9.2 Цените на стоките са валидни до датата, посочена в Уебсайта или до последващата им промяна, извършена по усмотрение на Администратора.

9.3 Дължимата от Потребителя сума за всяка поръчка, включваща всички разноски, свързани с покупката и доставката на поръчката се посочва преди потвърждаването на поръчката.

9.4 Начините на плащанесе определя в настоящите Oбщи условия, както и от информацията, предоставена на Потребителя в Уебсайта на Администратора. Потребителят свободно избира един от следните начини на плащане: – (а) по банков път; (б) чрез наложен платеж; (в) чрез Paypal; (г) банков превод.

9.5 При плащане чрез кредитна/дебитна карта, когато Потребителят финализира поръчката, същият потвърждава, че кредитната/дебитната карта е негова. Кредитните/дебитните карти са обект на проверка и разрешение от юридическото лице, издало картата. Ако юридическото лице не разреши плащането, Администраторът не носи отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на доставката. В случай, че дебитираните/възстановените суми по банковата сметка на Потребителите са различни от цената, показана при закупуването/потвърдената сума за възстановяване, те трябва да се обърнат към банката, в която се намира тяхната банкова сметка, за да получат допълнителна информация за банковите разходи или обменните валутни курсове, свързани с такава транзакция.

9.6 При плащане чрез наложен платеж, стойността на поръчката (сумата от цената на закупените Стоки плюс стойността на доставката) се заплаща на куриера при доставката.

9.7 При плащане с услугата Paypal, системата автоматично пренасочва Потребителите към сървърa на системата на Paypal. Данните за сметките в Paypal се обработват единствено и само в техните системи и Администраторът не разполага и няма достъп до тези данни, нито ги съхранява или обработва.

9.8. При плащане по банков път, след потвърждаване на поръчката Потребителят ще получи данни за банков превод. Администраторът ще обработи поръчката след получаване на превода по сметката си.

10. Доставка

10.1 Доставката на Стоките се извършва чрез посочена в Уебсайта куриерска фирма. Цената на доставката се определя от куриерската фирма.Цената на доставката се заплаща от Потребителя.

10.2 Поръчките се доставят в срок до 14 работни дни след получаване на заявката и потвърждаване на поръчката. Срокът за доставка може да бъде удължен при настъпването на непредвидени обстоятелства, които са извън разумния контрол на Администратора.

10.3 За целите на настоящите Общи условия, "доставка" ще се счита за извършена и Стоката ще са счита за "доставена" веднага след като Потребителят или упълномощено от него трето лице придобие владение върху Стоките, което се доказва с подписването на документ за получаване на поръчката на посочения от Потребителя адрес за доставка.

V. Потребителски профил

11. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в Уебсайта, ТУК. Наличието на Потребителски профил е необходима предпоставка за извършването на поръчки на Стоки в е-Магазина.

12. За успешна регистрация, Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. Преди да създаде своя профил, Потребителят следва да се запознае с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни. С натискането на бутона „Регистрирай профил”, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите ОУ и Политиката за поверителност и ги приема безусловно, както и че има навършени 18 години, дееспособност за сключване на договори от разстояние и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на потребителския му профил в уебсайта.

13. При създаването на профил Потребителят няма право да: (а) използва имейл адрес или потребителско име на друго лице с намерение да се представи за това лице, (б) да използва име, което е обект на правата на друго лице без разрешение, (в) използва имейл адрес или потребителско име, което е неприлично, обидно или по друг начин неподходящо.

14. Администраторът може да изтрие всеки профил, да изтрие цялата регистрационна информация и всяка друга информация, която Потребител е предоставил чрез Уебсайта (Потребителско съдържание), по всяко време, без предупреждение поради нарушения на тези ОУ или разпоредби на приложимото законодателство. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби в резултат на премахването на потребителско съдържание от Уебсайта и / или Услугите. Потребителите могат да изтрият профилите си по всяко време. Администраторът си запазва правото временно или постоянно да ограничава или блокира достъпа до Уебсайта и / или Услугите на всички Потребители при наличие на основателна причина.

15. Администраторът не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от невъзможността на Потребителя да запази поверителността на паролата си.

VI. Права и задължения на Потребителите

16. Потребителят се задължава:

16.1 Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта. Потребителят е длъжен да уведоми незабавно Администратора за всяко неоторизирано използване на профила му.

16.2 Да осъществява достъп до Услугите и ресурсите на Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта.

16.3 Да не използва, възпроизвежда копира и разпространява, в цялост или отделни части Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални), извън изрично посочените в ОУ.

16.4 Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси, съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени.

16.5 Да не използва търговската марка на Администратора и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица.

17. Потребителят има право:

17.1 Да използва законосъобразно Уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

17.2 Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ, както и да внася последващи промени в него.

17.3 Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своя профил.

17.4 Да избере свободно дали как да заплати закупените Стоки чрез един от начините, посочени в Уебсайта.

17.5 Да върне закупена Стока/и при условията на точка 18.

18. Право на отказ и връщане

18.1 Потребителят има право да върне закупена Стока, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в 14-дневен срок от датата на получаването на Стоката. Задължително условие за упражняване на правото на отказ от договора за продажба от разстояние е предварителното уведомяване на Администратора от страна на Потребителя в посочения 14-дневен срок. Правото на отказ се упражнява чрез функционалността за връщане на стоки в Уебсайта. Влезте в секцията "Моите поръчки"; кликнете върху съответната поръчка; селектирайте продуктите, които желаете да върнете; опишете причините за връщане; и натиснете бутона "Изпрати заявка за връщане на стоки". Администраторът изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на искането за връщане. Правото на връщане не може да се упражни за стоки, които са изработени по поръчка на Потребителя.

18.2 Периодът за упражняване на правото за връщане на закупени стоки изтича след 14 дни от деня, в който Потребителят или упълномощено от него лице придобие физическо владение върху Стоките или в случай на множество Стоки в една поръчка, доставени поотделно, срокът изтича след 14 дни от деня, в който е получена последната Стока от една поръчка.

18.3 След като е упражнил правото си по предходната точкаПотребителят е длъжен да върне на Администратора стоката в 14-дневен срок от датата, на която Администраторът е уведомен за отказа. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на Стоките

18.4 Върнатите стоки трябва да отговорят на следните задължителни условия:

(а) Да са в оригиналната си опаковка и да не е нарушен търговският им вид (разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и други).

(б) Да не са употребявани.

(в) Да са придружени с всички съпътстващи доставката и стоките документи, включително, но не само касова бележка или фактура, инструкция за употреба, гаранционна карта и други.

18.5 Потребителят се съгласява, Администраторът да му възстанови стойността на отказаните Стоки включително разходите за доставка в 14-дневен срок, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя;

19. Рекламации

19.1 Стоките трябва да бъдат прегледани от Потребителя в момента на получаването им. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид в сравнение със снимката на Стоката в Уебсайта. Приемането на Стока при доставката й означава, че е прегледана от Потребителя и е приета без възражения за дефекти и за състоянието й.

19.2 Рекламации на закупени Стоки ще се считат за основателни в следните случаи:

(а) При стоки с дефекти или с нарушен търговски вид, Потребителят има право на замяна на стоката. Администраторът се ангажира да подмени дефектната стока с нова, за своя сметка. В случай, че не е възможна замяна, Администраторът информира за това Потребителя в разумен срок и му възстановява по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането.

(б) Доставената стока е различна от поръчаната. В тези случаи се прилага процедурата по буква (а).

Не се уважават рекламации на стоки, които са използвани за друго, различно от нормалното им предназначение, или са били ползвани или транспортирани по нецелесъобразен начин, или са били поправяни от Потребителя или от трето лице или които са увредени, вследствие проявена небрежност на Потребителя или при неспазване на инструкциите, указанията и съветите на производителя за използване на стоките.

19.3 Потребителите имат право да предявят рекламация при несъответствие на закупен продукт с договора за продажба за привеждане на с